» IV. Přebírání zboží
IV. Přebírání zboží

 

1. Kupující se zavazuje převzít zboží na adrese uvedené na objednávce. V případě opětovného zasílání zásilky z důvodu jejího nepřevzetí, snáší přepravní náklady kupující.

2. Při přebírání produktu je spotřebitel povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a zničena, spotřebitel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího a se zasilatelskou společností sepsat Zápis o škodě na zásilce. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebudou akceptovány.

3. Kupující nabývá vlastnická práva k produktům uhrazením plné ceny a dalších peněžních částek dohodnutých v kupní smlouvě na dálku na účet prodávajícího. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na kupujícího, který produkt v držení, má kupující všechny povinnosti uschovatele věci a je povinen produkty a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako produkt prodávajícího.

4. Prodávající je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za produkty a služby, a to bez ohledu na to, že vlastnictví k produktu a služby ještě nepřešlo na spotřebitele.

5. Nebezpečí škody na produktech přechází na kupujícího okamžikem převzetí kupujícím nebo jeho zmocněncem.

* Případné reklamace posílejte na adresu - Pčolinská 625, 06901  Snina, Slovenská republika

NThjOD